ระบบ ERP มีส่วนประกอบอะไรบ้าง?

ระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planing เป็นระบบสำหรับวางแผนการจัดการทรัพยากรอย่างครอบคลุม สามารถทำงานได้หลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้โปรแกรมอย่างคุ้มค่า โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริมใดๆ ครบจบแค่โปรแกรมเดียว

ระบบ ERP มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

ส่วนประกอบของระบบ ERP

1. ระบบบริหารการผลิต

คุณสามารถติดตามและออกเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าได้เลย ทั้งการสรุปรายงาน การวิเคราะห์ และติดตามผลการผลิตได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว โดยเอกสารและสรุปรายงานที่ทางโปรแกรมเตรียมไว้ให้มีดังนี้

 • รายงานต้นทุนจากการผลิต
 • รายงานการเบิกวัตถุดิบ
 • รายงานประมาณการต้นทุนผลิต
 • รายงานติดตามสถานการณ์ผลิต
 • รายงานการวางแผนการผลิต
 • รายงานการทำงาน Work In Process
 • รายงานการรับเบิกจากใบสั่งผลิต
 • รายงานการรับสินค้าสำเร็จรูป

2. ระบบเชื่อมโยง API

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลยอดขายเข้ากับร้านค้า Lazada, Shopee และ Website eCommerce ได้เลยทันที โดยไม่ต้องบันทึกใหม่ให้ซ้ำซ้อน หรือเสียเวลา ลดปัญหาการทำงานผิดพลาด อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด

3. ระบบงานก่อสร้าง

คุณสามารถออกเอกสารและสรุปรายงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเอกสารและสรุปรายงานที่ทางโปรแกรมเตรียมไว้ให้มีดังนี้

 • รายงานวางแผนการก่อสร้าง
 • รายงานประมาณการต้นทุน
 • รายงานการเบิกวัตถุดิบ
 • รายงานเอกสารแสดงข้อมูล BOQ
 • รายงานต้นทุนจากการก่อสร้าง
 • รายงานการรับคืนวัตถุดิบ
 • รายงานติดตามการก่อสร้าง

4. ระบบการซื้อ

รองรับการซื้อหลากหลายรูปแบบ ออกใบสั่งซื้อได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถติดตามสถานะและวางแผนการจัดซื้อได้ โดยเอกสารและสรุปรายงานที่ทางโปรแกรมเตรียมไว้ให้มีดังนี้

 • รายงานสรุปใบสั่งซื้อสินค้า
 • รายงานสรุปใบขอซื้อสินค้า
 • รายงานสรุปมัดจำจ่าย
 • รายงานสรุปใบรับสินค้า
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสินค้า
 • รายงานสรุปกระบวนการซื้อ
 • รายงานยอดซื้อแยกตาม Supplier
 • รายงานยอดซื้อแยกข้อมูลตามวันที่
 • รายงานยอดซื้อแยกข้อมูลตามเดือน
 • รายงานยอดซื้อแยกข้อมูลตามสาขา
 • รายงานยอดซื้อแยกข้อมูลตามสถานะการสั่งซื้อ
 • รายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

5. ระบบการขาย

ระบบการขายนี้ช่วยให้คุณจัดการการขายที่ซับซ้อนได้ ดูแลและออกใบเสนอราคาได้ รองรับการขายต่างประเทศก็ได้เช่นกัน โดยเอกสารและสรุปรายงานที่ทางโปรแกรมเตรียมไว้ให้มีดังนี้

 • รายงานสรุปใบเสนอ
 • รายงานสรุปใบสั่งขาย
 • รายงานสรุปบิลขาย
 • รายงานสรุปกระบวนการขาย
 • รายงานยอดขายแยกตามสินค้า
 • รายงานยอดขายแยกตามวันที่
 • รายงานยอดขายแยกตามเดือน
 • รายงานยอดขายแยกตามสาขา
 • รายงานยอดขายแยกตามเขตพื้นที่การขาย
 • รายงานยอดขายแยกตามพนักงานขาย
 • รายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขาย

6. ระบบบัญชี

คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่าย ต้นทุน งบประมาณ กำไร ขาดทุน และสามารถตรวจสอบการบันทึกบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดงานด้านการบันทึกรายการเดินบัญชีลงได้อย่างมาก เพื่อให้ผู้ใช้งานได้บริหารงานบัญชีได้อย่างเต็มที่ โดยเอกสารและสรุปรายงานที่ทางโปรแกรมเตรียมไว้ให้มีดังนี้

 • รายงานแยกประเภท
 • รายงานสมุดรายวัน
 • รายงานสรุปบิลขาย
 • รายงานงบกำไรขาดทุน ทั้งรายปีและรายเดือน
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
 • รายงานงบกระแสเงินสด
 • รายงานกระดาษทำการ
 • รายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • รายงานตรวจสอบการบันทึกบัญชี
 • รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษี

7. ระบบคลังสินค้า

ระบบคลังสินค้าช่วยให้คุณเช็คการเบิกจ่ายสินค้าได้ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามสถานะของคลังสินค้าได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว โดยเอกสารและสรุปรายงานที่ทางโปรแกรมเตรียมไว้ให้มีดังนี้

 • รายงานสรุปใบโอนสินค้า
 • รายงานสรุปความเคลื่อนไหวสินค้า
 • รายงานสรุปมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 • รายงานสรุปใบส่งสินค้า
 • รายงานสรุปใบรับสินค้า
 • รายงานตรวจนับสินค้า
 • รายงานสินค้าตาม Location
 • รายงานยอดขายแยกตามเดือน
 • รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
 • รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้า

8. ระบบการเงิน

ช่วยให้คุณทำการเงินได้อย่างมืออาชีพ สามารถสร้างรายงานทางการเงินได้ทันที สามารถรองรับการวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับงานต่างๆ ทั้งด้านรายรับรายจ่าย เพื่อทราบสถานการณ์การขาดทุนกำไรของธุรกิจ ที่สำคัญยังรองรับการซื้อขายจากต่างประเทศได้หลายสกุลเงินอีกด้วย โดยเอกสารและสรุปรายงานที่ทางโปรแกรมเตรียมไว้ให้มีดังนี้

 • รายงานสรุปลูกหนี้การค้า
 • รายงานการ์ดลูกหนี้
 • รายงาน Aging ลูกหนี้
 • รายงานสรุปใบลดหนี้
 • รายงานสรุปใบเพิ่มหนี้
 • รายงานสรุปเอกสารวางบิล
 • รายงานสรุปเอกสารใบเสร็จรับเงิน
 • รายงานสรุปเอกสารใบรายรับอื่นๆ
 • รายงานสรุปภาพรวมเอกสารการเงินรับ
 • รายงานสรุปเจ้าหนี้การค้า
 • รายงานสรุปการ์ดเจ้าหนี้
 • รายงานสรุปอายุเจ้าหนี้
 • รายงานสรุปเอกสารใบลดหนี้
 • รายงานสรุปเอกสารใบเพิ่มหนี้

9. ระบบภาษี

ช่วยให้คุณทำเรื่องภาษีที่ยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้ ช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับภาษี และรองรับการออกเอกสารภาษีต่างๆ