จุดเด่นระบบงานผลิต

ระบบผลิตในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP มีจุดเด่นดังนี้

featured

สามารถกำหนดสูตรและขั้นตอนการผลิตได้หลายหลายรูปแบบ

ในระบบสามารถบันทึกสูตรการผลิตสำหรับสินค้าสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปได้โดยใชัหลักสัดส่วนการผลิต (Proportional Production Formula) ทั้งการผลิตแบบประกอบ และ การแยกชิ้นส่วนแปรรูปรองรับการกำหนดขั้นตอนการผลิตตามสินค้าสำเร็จรูปได้หลายขั้นตอนและหลายรูปแบบ รวมถึงช่วยวางแผนการผลิตทำ Master Production Plan ให้ทันทีที่เปิดสั่งงาน

สามารถติดตามกระบวนการผลิตได้

ฝ่ายผลิตจะสามารถทราบได้ทันทีจาก Dashboard ผลิตว่าตอนนี้มีคำสั่งขายจำนวนกี่รายการที่ยังไม่ได้เปิด Job Order และ มี Job Order กี่รายการที่ยังไม่ได้เข้ากระบวนการผลิต และ กำลังผลิตอยู่ที่ขั้นตอนใด และ ผลิตแล้วเสร็จทั้งสิ้นจำนวนกี่รายการ
นอกจากนั้นยังสามารถดูได้ว่าตอนนี้งานผลิตที่ เปิดอยู่ที่ขั้นตอนใด

สามารถติดตามการผลิตในแต่ละขั้นตอนได้

ในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้เตรียม Mobile App สำหรับการติดตามงานผลิต โดยจะเก็บข้อมูล Operator , เวลาที่ใช้ในการผลิต เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต รวมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้น และ ของเสียจากการผลิต ซึ่งผลลัพธ์จะออกมาเป็น KPI ในการผลิต

สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตได้ตลอดเวลา

ทันที ที่มีการรับสินค้าจากการเบิกวัตถุดิบไปผลิต ระบบจะทำการคำนวณต้นทุนงานให้ทันที และต้นทุนนี้จะไปรวมกับสินค้าสำเร็จรูปที่รับเข้ามา โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานต้นทุนผลิตนี้ได้ตลอดเวลาเช่นกัน

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งานดังนี้

รายงานวางแผนการผลิต
รายงาน Work In Process
รายงานต้นทุนจากการผลิต
รายงานประมาณการต้นทุนผลิต
รายงานการเบิกวัตถุดิบ
รายงานการรับสินค้าสำเร็จรูป
รายงานการรับเบิกจากใบสั่งผลิต

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การผลิตไว้ดังนี้
- สรุปยอดผลิตแยกตามเครื่องจักร
- สรุปยอดผลิตแยกตาม Operator
- รายงานสรุปต้นทุนผลิตแยกรายเดือน

featured
featured

ความเชื่อมโยงของระบบ

ระบบผลิตในโปรแกรม AccCloud ERP มีความเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆดังนี้

เชื่อมโยงฝ่ายขาย

ทันที ที่ฝ่ายขายออกใบสั่งขายสินค้าที่ต้องสั่งผลิตเข้ามา ฝ่ายผลิตจะเห็นข้อมูลคำสั่งขายที่ฝ่ายขายป้อนเข้าทันที

เชื่อมโยงฝ่ายคลังสินค้า

เมื่อฝ่ายผลิตเปิดใบสั่งผลิตไปแล้ว ฝ่ายคลังจะติดตามงานผลิตได้ว่า ตอนนี้มีงานผลิตใดที่ยังไม่ได้รับของ และ เกินกำหนดส่งขอมากี่วันแล้ว

เชื่อมโยงฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายผลิตทันที ที่เปิดใบสั่งผลิต ระบบจะทำการคำนวณ MRP เพื่อดูว่าต้องสั่งซื้อวัตถุดิบตัวใดมาเพื่อผลิตบ้าง และจากนั้นจะ Link สินค้านั้นไปยังใบขอซื้อให้ฝ่ายจัดซื้อออกใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ