AccCloud Pricing Plan

ทุกระบบและ ทุกโปนแกรมเสริม ที่เรามีในตอนนี้และจะมีในอนาคต ในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP เปิดให้ใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม เราคิดราคาตามจำนวนผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียว

1 ผู้ใช้งาน

1 ผู้ใช้งาน

5,900- / ปี/ผู้ใช้งาน
Choose This Plan
Popular
2-5 ผู้ใช้งาน

2-5 ผู้ใช้งาน

5,500- / ปี/ผู้ใช้งาน
Choose This Plan
6-10 ผู้ใช้งาน

6-10 ผู้ใช้งาน

5,000- / ปี/ผู้ใช้งาน
Choose This Plan
11-20 ผู้ใช้งาน

11-20 ผู้ใช้งาน

4,500- / ปี/ผู้ใช้งาน
Choose This Plan
21-30 ผู้ใช้งาน

21-30 ผู้ใช้งาน

4,000- / ปี/ผู้ใช้งาน
Choose This Plan
31-40 ผู้ใช้งาน

31-40 ผู้ใช้งาน

3,500- / ปี/ผู้ใช้งาน
Choose This Plan
> 40 ผู้ใช้งาน

> 40 ผู้ใช้งาน

3,000- / ปี/ผู้ใช้งาน
Choose This Plan
ค่าวางระบบงาน

ค่าวางระบบงาน

ค่าเปิดฐานข้อมูล นำเข้าข้อมูล ปรับแบบฟอร์ม และอบรมขึ้นระบบครั้งแรก

9,000-
  • เปิดฐานข้อมูล
  • นำเข้าข้อมูล
  • ปรับแบบฟอร์ม
  • สอนการใช้ระบบ
  • Support และแก้ไขปัญหาระหว่างการใช้งาน