จุดเด่นระบบงานจัดซื้อ

ระบบซื้อในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP มีจุดเด่นดังนี้

featured

สามารถดึงข้อมูลจากระบบ MRP มาออกขอซื้อได้อัตโนมัติ

ระบบจะทำการดึงข้อมูลจากโปรแกรม MRP เข้ามาเพื่อออกใบขอซื้อัตโนมัติ หรือ สามารถดึงวัตถุดิบจากใน BOQ เพื่อมาออกใบขอซื้อก็ได้เช่นกัน

สามารถติดตามกระบวนการจัดซื้อได้

ในทุกหน้าจอการจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า หรือ ซื้อบริการ ซึ่งประกอบด้วยหน้าจอ ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบมัดจำ ใบรับสินค้า ระบบสามารถติดตามสถานะเอกสารได้จาก Dashboard ฝ่ายซื้อได้ตลอดเวลา และ ยังสามารถวางแผนการจัดซื้อได้ด้วยเช่นกัน

สามารถรองรับการซื้อได้หลากหลายสกุลเงิน

ในโปรแกรมรองรับการซื้อจากต่างประเทศได้หลากหลายสกุลเงินโดยทั้งนี้ระบบสามารถออกเอกสาร โดยโปรแกรมจะช่วยในการลงบัญชีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ทันที

รองรับรูปแบบการซื้อที่ซับซ้อน

เช่นการซื้อแบบรวม VAT แยกVAT ยกเว้น VAT การให้ส่วนลดหลายระดับ รวมถึงรูปแบบการลงบัญชีที่ตามสินค้าที่แตกต่างกัน การดึงเอกสารมาตัดแบบ Partial การอนุมัติคำสั่งซื้อต่างๆ

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งานดังนี้

รายงานสรุปใบขอซื้อ
รายงานสรุปใบสั่งซื้อ
รายงานสรุปใบรับสินค้า
รายงานสรุปมัดจำจ่าย
รายงานสรุปกระบวนการซื้อ
รายงานยอดซื้อแยกตามสินค้า
รายงานยอดซื้อแยกตาม Supplier
รายงานยอดซื้อแยกตามสถานะ
รายงานยอดซื้อแยกตามวันที่
รายงานยอดซื้อแยกตามเดือน
รายงานยอดซื้อแยกตามสาขา
และอื่นๆ

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การซื้อไว้ดังนี้
- สรุปยอดซื้อแยกสาขา
- สรุปยอดซื้อแยกรายเดือน
- สรุปยอดซื้อแยกกลุ่มสินค้า
- สรุปยอดซื้อแยกกลุ่มsupplier
- สรุปยอดซื้อแยกรายsupplier

featured
featured

ความเชื่อมโยงของระบบ

งานซื้อในโปรแกรม AccCloud ERP ได้ถูกแยกออกมาเป็น 2 ส่วนคือ การซื้อสินค้าและบริการ โดยมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆดังนี้

เชื่อมโยงฝ่ายขาย

ทันที ที่ฝ่ายขายออกใบสั่งขายสินค้าที่ต้องจัดซื้อเข้ามา ฝ่ายจัดซื้อสามารถดึงสินค้าในใบสั่งขายมาออกขอซื้อได้ทันที

เชื่อมโยงฝ่ายคลังสินค้า

ทันที ที่ออกใบสั่งซื้อ ฝ่ายคลังสินค้าสามารถติดตามใบสั่งซื้อเพื่อดึงมาออกเอกสารรับสินค้าได้ทันที ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วน(Partial) ได้

เชื่อมโยงฝ่ายการเงินจ่าย

เมื่อทำการรับสินค้าแล้ว ฝ่ายการเงินจ่ายจะทราบได้ทันที และสามารถดึงเอกสารรับสินค้ามาทำการอนุมัติลงบัญชีซื้อ และ ลงภาษีซื้อ ตั้งเจ้าหนี้ได้ทันที

เชื่อมโยงฝ่ายผลิต

เมื่อฝ่ายผลิตเปิดงานผลิต ระบบจะวิ่งไปคำนวน Material Requirement Planing เพื่อขอซื้อวัตถุดิบและระบบจะส่งจำนวนวัตถุดิบที่จะต้องสั่งซื้อมาในเอกสารขอซื้อ เพื่อออกสั่งซื้อได้ทันที