จุดเด่นระบบงานการเงิน

ระบบการเงินในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP มีจุดเด่นดังนี้

featured

สามารถดึงข้อมูลจากการตั้งหนี้ไปตัดชำระได้ในทุกกรณี ไม่จำเป็นต้องเดินตาม Flow

เช่น ออกใบส่งของ อาจจะไปรับชำระในใบสำคัญรับเลยก็ได้ หรือ อาจจะไปออกใบกำกับภาษี --> วางบิล --> ใบเสร็จรับเงิน แล้วจึงมาออกใบสำคัญรับก็ได้ หรือ ไม่ออกใบเสร็จ แล้วดึงมารับชำระเลยก็ได้ กระบวนการทำงานรองรับได้หลากหลายรูปแบบ

สามารถติดตามกระบวนการทางการเงินได้ทุกขั้นตอน

ในทุกหน้าจอการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเงินรับ หรือ การเงินจ่าย ซึ่งประกอบด้วยหน้าจอ ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบตั้งหนี้ ใบสำคัญจ่าย ใบเงินสดย่อย ใบค่าใช้จ่ายอื่น ใบมัดจำรับ มัดจำจ่าย และอื่นๆ ระบบสามารถติดตามสถานะเอกสารได้จาก Dashboard ฝ่ายการเงินได้ตลอดเวลา และ ยังสามารถดูยอดลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้การค้าได้เช่นกัน

สามารถรองรับการซื้อ-ขายได้หลากหลายสกุลเงิน

ในโปรแกรมรองรับการซื้อ-ขายจากต่างประเทศได้หลากหลายสกุลเงินโดยทั้งนี้ระบบสามารถออกเอกสาร โดยโปรแกรมจะช่วยในการลงบัญชีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ทันที

รองรับรูปแบบการลงบัญชีที่ซับซ้อน

เช่นการหักมัดจำแบบทะยอยหัก แบบแยกหัก การตั้งหนี้บางส่วนและการรับชำระจากการตั้งหนี้บางส่วน การคำนวณส่วนลดต่างๆการหัก การบวกเพิ่มในรายการรับ-จ่ายชำระในเอกสารการเงินรับ/จ่าย รวมถึงการคำนวณและออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยเช่นกัน

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งานดังนี้

รายงานสรุปลูกหนี้การค้า
รายงานการ์ดลูกหนี้
รายงาน Aging ลูกหนี้
รายงานสรุปใบลดหนี้
รายงานสรุปใบเพิ่มหนี้
รายงานสรุปเอกสารวางบิล
รายงานสรุปเอกสารใบเสร็จรับเงิน
รายงานสรุปเอกสารใบสำคัญรับ
รายงานสรุปเอกสารใบรายรับอื่นๆ
รายงานสรุปภาพรวมเอกสารการเงินรับ
----------------------------------------
รายงานสรุปเจ้าหนี้กาาค้า
รายงานสรุปการ์ดเจ้าหนี้
รายงานสรุปอายุเจ้าหนี้
รายงานสรุปเอกสารใบลดหนี้
รายงานสรุปเอกสารใบเพิ่มหนี้
รายงานสรุปภาพรวมเอกสารการเงินจ่าย

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การการเงินไว้ดังนี้
- สรุปสถานะการเงิน
- สรุปแผนการรับชำระ + การจ่ายชำระจากเอกสาร
- สรุปงบทดลอง

featured
featured

ความเชื่อมโยงของระบบ

งานการเงิน ในโปรแกรม AccCloud ERP ได้ถูกแยกออกมาเป็น 2 ส่วนคือ การเงินรับ และ การเงินจ่าย โดยมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆดังนี้

เชื่อมโยงฝ่ายขาย

ทันที ที่ฝ่ายขายออกใบสั่งขายสินค้า ฝ่ายการเงินจะทราบถึงเอกสารที่จะต้องจัดเตรียมออกใบกำกับได้ทันที และสามารถติดตามสินค้าที่ยังไม่เปิดบิลได้

เชื่อมโยงฝ่ายจัดซื้อและคลัง

ทันที ที่มีการรับสินค้าจากการสั่งซื้อ ฝ่ายการเงินจะสามารถดึงเอกสารรับสินค้ามาเพื่ออนุมัติลงบัญชีได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้งไปบันทึกใหม่ และยังสามารถติดตามการส่งของจาก supplier ได้เช่นเดียวกัน

เชื่อมโยงกระบวนการเบิกเงินสดย่อยทุกฝ่าย

ฝ่ายการเงินสามารถติดตามการเบิกเงิน-เคลียร์เงิน ผ่านเงินสดย่อยในกระบวนการ Advance Payment ของพนักงานแต่ละคนในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการเบิกเงินสดย่อยได้

เชื่อมโยงฝ่ายบริหาร

ข้อมูลการรับ เบิกเงินในทุกฝ่ายภายในองค์กร จะสามารถผ่านขั้นตอนการอนุมัติ โดยหัวหน้างาน/ผู้บริหารได้ และสามารถดูข้อมูลสรุปทางการเงินได้ตลอดเวลา