จุดเด่นระบบงานบัญชี

ระบบบัญชีในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP มีจุดเด่นดังนี้

featured

สามารถปิดงวดรายเดือนได้อัตโนมัติ

ระบบจะทำการประมวลผลปิดงวดบัญชี เข้ากำไรขาดทุนอัตโนมัติ ผู้ใช้งานแค่กดปิดงวด เท่านั้น โดยระบบจะทำการคำนวณกำไรขาดทุนเอง การปิดงวดสามารถทำได้ทั้งเป็นรายเดือนและ รายปี ขึ้นกับการ setup

สามารถตรวจสอบการบันทึกบัญชีได้ตลอดเวลา

ในทุกหน้าจอการบันทึกบัญชีไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การจ่ายชำระ การขาย การรับชำระ ระบบจะทำการบันทึกลงแยกประเภทให้อัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการลงบันทึกบัญชก่อนได้ทันที และ ยังมีรายการตรวจสอบความถูกต้องการลงบัญชีด้วยเช่นกัน

สามารถวิเคราะห์บแยกได้หลายหลายประเภท

ในโปรแกรมได้ผนวก คุณสมบัติของ Data Pivot เอาไว้ในการที่เราต้องการจะวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆ เช่น มุมงบรายเดือน รายแผนก ราย Job รายปี และ อื่นๆได้ไม่จำกัดรูปแบบ

รองรับรูปแบบการลงบันทึกบัญชีที่ซับซ้อน

เช่นการทำ Cost Center, Profit Center , Job Center ได้ในระดับของรายการ รวมถึงการลงบัญชีข้ามสาขา ข้ามแผนกระหว่างหน่วยงาน และ ยังสามารถ Cloning เอกสารที่ต้องการได้ทุกเอกสารการลงบัญชี รวมถึงการ Compare กับ Budgeting ได้ในระดับของกิจกรรม

รองรับกิจกรรมการควบคุมการเบิกเงินสดย่อบ

ระบบสามารถ ตั้งวงฃเงินสดย่อย เพื่อให้พนักงานในแผนกเบิกไปใช้งาน และสามารถควบคุมได้ว่าในปัจจุบันมียอดใช้วงเงินไปเท่าไหร่ และ ใช้โดยพนักงานคนใด และ มีการเคลียร์เงินสดย่อยแล้วหรือยังได้

เชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ (Budgeting)

สามารถกำหนดงบประมาณได้ในระดับของสาขา แผนก และ กิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบงบการเงินกับ งบประมาณที่มีการใช้จริงได้

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งานดังนี้

รายงานแยกประเภท
รายงานสมุดรายวัน
รายงานงบทดลอง
รายงานงบกำไรขาดทุนทั้งรายปีและรายเดือน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานงบกระแสเงินสด
รายงานกระดาษทำการ
รายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานตรวจสอบการบันทึกบัญชี

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การซื้อไว้ดังนี้
- สรุปอัตราส่วนทางการเงิน
- สรุปงบกำไรขาดทุนแยกรายเดือน
- สรุปอัตราส่วนรายได้รายปี
- สรุปกระแสเงินสดรายเดือน

featured
featured

ความเชื่อมโยงของระบบ

งานบัญชีในโปรแกรม AccCloud ERP เป็นส่วนกลางซึ่งมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนงานในระบบ

เชื่อมโยงฝ่ายขาย

ทันที ที่ฝ่ายขายออกเอกสารบิลขายไม่ว่าจะขายสด ขายเชื่อ แจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ตั้งหนี้ ระบบจะทำการลงบัญชีให้อัตโนมัติ พร้อมทั้งลงตั้งลูกหนี้การค้า และภาษีขายให้ในทันที

เชื่อมโยงฝ่ายการเงินรับ

ทันทีที่ฝ่ายการเงินรับ ได้ทำการออกเอกสารใบสำคัญรับ หรือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ระบบจะทำการบันทึกบัญชีตัดลูกหนี้การค้าพร้อมทั้งลงแยกประเภทให้ในทันที

เชื่อมโยงฝ่ายการเงินจ่าย

เมื่อทำการรับสินค้าแล้ว ฝ่ายการเงินจ่ายจะทำการอนุมัติตั้งหนี้ ระบบจะทำการบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้การค้า พร้อมทั้งลงภาษีซื้อ และ แยกประเภทให้ในทันที และ เมื่อมีการบันทึกจ่ายชำระผ่านเอกสารสำคัญจ่าย ระบบจะทำการตัดเจ้าหนี้การค้าพร้อมทั้งลงบัญชีแยกประเภทให้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น ระบบยังมีเอกสารการจ่ายอื่นๆด้วยเช่นกันเช่น เงินสดย่อย (Petty cash) , ค่าใช้จ่ายอื่น (Other Expenses) สำหรับการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ

เชื่อมโยงกับธุรกรรมภายในทางฝั่งของบัญชี

เช่นการโอนเงิน ฝากเงินธนาคาร การปรับปรุงสถานะเช็ครับ เช็คจ่าย รวมถึงการรับสมุดรายวันต่างๆด้วยเช่นกัน