Big Data คืออะไร

ขั้นตอนการขึ้นระบบ ERP

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
 
 

 

 

ฺBig Data คือเทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูลข่าวสารที่มีปริมาณมหาศาลที่มีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบ Batch หรือ แบบ Continuous Real time data ก็ได้โดยทั้งนี้ ฺBig Data มีทั้งรูปแบบที่มีโครงสร้าง อาทิเช่นจากระบบ ฐานข้อมูล (Database System) หรือ ไม่มีโครงสร้างเช่น จาก log file จาก Excel Spread Sheet หรือ จาก Sensor ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย

 

 

 

ข้อมูลใน Big Data จะต้องมีคุณค่าในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ข้อมูลเชิงตัวเลขในรูปแบบต่างๆ

 

โดยข้อดีของ Bigdata Technology คือ การประมวลผลของ Big DATA จะสามารถประมวลผลเชิงกระจาย (Distributed CPU) และ การประมวลผลเชิงขนาน (Parallel CPU) ได้ ดังนั้นจึงสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างทันที (Real time) และ ถูกต้องได้ ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ได้ทันทีที่ต้องการ

 

 

 

ฺBig Data ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 

ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนให้คอนเซ็ปสำหรับ Big Data เอาไว้ว่าต้องประกอบไปด้วยลักษณะที่สามารถสังเกตได้ คือ

 
  1. ปริมาณ (Volume)

  2. ความเร็ว (Velocity)

  3. ความหลากหลาย (Variety)

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
 ตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จาก Big Data
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า

 

2. การนำข้อมูลในอดีตในการทำนายอนาคตของธุรกิจ

 

3. การคาดเดาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากเหตุการณ์นึงๆได้

 

4. การวางแผนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud ได้บรรจุ Basic Function ของ Big Data Analysis เข้าไปในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งาน Function นี้ได้ตลอดเวลา

 

 

 

ที่มา : โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

 

 

 

 

Related Post

Leave a Comment