โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
 
 
 

 

 

ในการแพร่กระจายนวัตกรรมไปสู่สังคมนั้น นวัตกรรมจะถูกนำไปใช้หรือยอมรับโดยบุคคล Everette M. Rogers (1971) ได้สรุปทฤษฎีและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรม5 ขั้นตอน ดังนี้คือ 

1 ขั้นตื่นตัวหรือรับทราบ (awareness) เป็นขั้นตอนที่แรกสุดที่ก่อให้เกิดการรับรู้ว่ามีความคิดใหม่ สิ่งใหม่หรือวิธีปฏิบัติใหม่ๆ เกิดขึ้น

 

2 ขั้นสนใจ (interest) เป็นขั้นที่มีความรู้สึกสนใจในนวัตกรรมนั้นทันที(โดยมากเกิดจากนวัตกรรมนั้นตอบสนองการแก้ปัญหาที่เขากำลังประสบอยู่ หรือตรงกับความสนใจ ) จากนั้น บุคคลผู้นั้นจะเริ่มต้นหาข้อมูล ข่าวสาร โดยอาจสอบถามจากคนรอบข้าง ผู้รู้ต่างๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนั้น

 

3 ขั้นประเมินผล (evaluation) ในขั้นตอนนี้บุคคลจะพิจารณาว่า นวัตกรรมนั้นจะมีความเหมาะสมกับเขาหรือไม่ จะให้ผลคุ้มค่าเพียงใด

 

4 ขั้นทดลอง (trial) เป็นขั้นตอนที่บุคคลจะทำการทดลองใช้นวัตกรรมนั้นๆ ด้วยการทดลองใช้เพียงบางสวน หรือทั้งหมด เพื่อดูตัดสินใจว่าผลว่าควรจะยอมรับนวัตกรรมนั้นๆโดยถาวรหรือไม่ 

5 ขั้นยอมรับปฏิบัติ (adoption) ถ้าการทดลองเป็นที่น่าพอใจ การยอมรับนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ และจะขยายการปฏิบัติออกไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งนวัตกรรมนั้นกลายเป็นวิธีการที่เขายึดถือปฏิบัติโดยถาวรต่อไป ในขั้นตอนนี้คนเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากนวัตกรรมนั้นๆอย่างถาวร

 

 

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นนวัตกรรมการทำบัญชี และ การจัดการองค์กรแบบ Cloud ในรูปแบบใหม่ ที่สามารถขยายตัว มีความยืดหยุ่นสูงและ เหมาะกับทุกประเภทธุรกิจ สามารถทดลองใช้งานได้ที่ www.acccloud.co

 
 
          

 

 
โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
 
 

 

 

 

 
 

Related Post

Leave a Comment