งานบริการประเภทรับจ้างขนส่ง หรือ การขนส่งต่างๆ นับเป็นงานที่มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการจัดการ การขนส่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะด้านต้นทุน
 

ต้นทุนการขนส่งประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆดังนี้

  1. ต้นทุนเริ่มต้น (Initial Cost) เป็นต้นทุนเริ่มต้น เช่น ค่ารถ ค่าอุปกรณ์ประกอบการขับรถ เครื่องมือต่างๆ
  2. ต้นทุนดำเนินการ(Operation cost) เป็นต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการขนส่งไม่ว่ารถหรือพาหนะขนส่งจะเปลี่ยนแปลงปริมาณเท่าใด เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าแรงที่คนขับรถ เงินเดือนพนักงาน ภาษีรถ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และอื่นๆ
  3. ต้นทุนผันแปร (Running cost) เป็นต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าโสหุ้ย ค่าซ่อมแซมตามระยะทาง ค่าบำรุงรักษา เป็นต้น โดยเราจะเอาต้นทุนคงที่ รวมกับ ต้นทุนผันแปร จะเป็นต้นทุนรวม (Total cost)
  1. ในการจัดการการขนส่งจะมีการขนส่งทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ (Backhaul ) ซึ่งในแง่ของต้นทุนจะต้องคิดรวมทั้ง 2 เที่ยวนี้ไปด้วยกัน ดังนั้น การคิดต้นทุนในแง่ของการเดินรถจะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังนี้ 

  • .   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวเปล่า

    .  

  • ปริมาณหรือน้ำหนัก หรือ บางแห่งคิดตามปริมาตร ของสินค้า ที่บรรทุก

  •  
  • .  ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้นและลงรวมถึง ระยะเวลาในการรอ (จะะท้อนมาที่ต้นทุนรวมของการขนส่งอีกหนนึง)

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้มี Function ของการขนส่ง เพื่อช่วยในการจัดรถขององค์กรให้สะดวกมากขึ้นโดยเชื่อมมาจากใบส่งของ เลือกที่ ข้อมูลพื้นฐาน –> ระบบขาย –> ระบบขนส่ง –> การจัดรถขนส่ง

 

โดยในโปรแกรมเราสามารถบันทึกต้นทุนขนส่งทั้งแยกตาม job หรือ ต้นทุนรวมก็ได้เช่นกัน

 

 

ที่มา www.acccloud.co

 
 

Related Post

Leave a Comment