โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
 
 


 

 

ค่าโสหุ้ยการผลิต (Overhead) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าแรงงานทางตรงและค่าวัสถุทางตรง จะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

• ค่าวัสดุทางตรง

 • ค่าวัสดุทางอ้อม 

• ค่าสาธารณูปโภค 

• ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

• ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและสินทรัพย์อื่นๆ 

• ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต 

• ค่าเช่า • ค่าประกันภัยสินทรัพย์ 

• ค่าภาษี (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) 

• ค่าสวัสดิการ

 

 

• ค่าพลังงาน

 

 

• ค่าน้ำดิบในหม้อต้ม

 

 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ


  ค่าใช้จ่ายโรงงานจะอยู่ในรูปของค่าใช้จ่ายที่คงที่หรือไม่คงที่ก็ได้ แต่จะไม่แปรผันโดยตรงกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ค่าใช้จ่ายโรงงานจึงเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตซึ่งสามารถพิจารณาลดได้ก่อน เพราะหลายๆ ส่วนของต้นทุนการผลิตที่ลดไปอาจไม่กระทบต่อผลผลิตเลย. 

  ค่าใช้จ่ายโรงงานหรือค่าโสหุ้ยการผลิต เมื่อรวมกับต้นทุนแรงงานจะเรียกว่า “ต้นทุนแปรสภาพ (conversion cost)” ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่ใช้กำหนค่าจ้างทำสำหรับงานสั่งทำที่มีการนำวัสดุมาให้แปรรูป. 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co มี Function ในการ Setup ข้อมูลเหล่านี้เพื่อบันททึกเป็นต้นทุนการผลิต และคำนวณออกมาเป็นต้นทุนต่อชิ้นของสินค้าสำเร็จรูปด้วยเช่นกัน

 

อ่านเพิ่มเติม

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

 
 

Related Post

Leave a Comment