โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมบัญชี ที่พัฒนาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเหมาะสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจที่มีสาขา นอกจากนั้นยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนสำหรับธุรกิจ สามารถเลือกหน้าจอเมนูได้ 4 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น ระบบจะเชื่อมโยงการทำงานในองค์กรไว้ด้วยกันทั้งหมด การบันทึกข้อมูลเป็นแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงานแบบ Real Time โครงสร้างของโปรแกรมถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจนกระทั่งถึงกระบวนการขายสินค้า รวมถึงการเพิ่มและตัดยอดสต็อก โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีในทุกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาษีซื้อและภาษีขายให้โดยอัตโนมัติ

 

ในส่วนงานเอกสาร โปรแกรมบัญชี AccCloud.co สามารถทำการสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมดออกจากโปรแกรมได้ เช่น ใบส่งของ/กำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ และอื่นๆ โดยในการทำงานผ่าน Internet จะมีข้อดีตรง หาก สาขา กรุงเทพ พิมพ์ใบกำกับภาษีแล้ว ที่ Site ภูเก็ตเป็นผู้พิมพ์ออกมาให้กับลุกค้า กล่าวคือสามารถทำงานแบบ Virtual Office ได้อย่างแท้จริง

 

โปรแกรมมีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ วันนัดรับชำระ และ วันครบกำหนดอื่นๆ เพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และโดยทันที่ที่ผู้ใช้งานบันทึกรายการซื้อสินค้าจะส่งผลให้เพิ่มยอดสต็อก แล ทำการตั้งเจ้าหนี้รวมถึงรายงานภาษีซื้อให้อัตโนมัติ ระบบสินค้าคงคลังควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างครบถ้วน และเลือกคำนวณต้นทุนได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น FIFO , Average ในส่วนงานการย้ายคลังซึ่งเป็นจุดเด่นของการประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีบนอินเตอร์เนตคือ เมื่อผู้ส่งของบันทึกส่งของจากสาขาที่หนึ่ง ไปยังสาขาที่สอง แล้วเมื่อทำการรรับสินค้าจะสามารถบันทึกรับจากสาขาปลายทางได้ทันที ข้อมูลยอดสินค้าจะ Update Real Time ทำให้เกิดความรัดกุมในการบริหารงานคงคลังมากขึ้น ในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภท โปรแกรม AccCloud.co มีหลากหลายหน้าจอเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี รวมถึงการปรับปรุงต่างๆ ทางบัญชี และเรียกดูงบการเงินจากระบบได้ โดยในระบบ Internet ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูงบการเงินจากที่ไหนก็ได้ผ่าน Internet

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยโดยการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานหน้าจอรวมถึงรายงานต่างๆ ไว้หลายระดับ ทั้งนี้จะรวมไปถึง สิทธิของการอนุมัติเอกสาร ทุกเอกสาร จะต้องผ่านกระบวนการ Approve โดยผู้มีอำนาจ เพื่อเป็นการ ตรวจเช็คความถูกต้องขอเอกสารอีกหนนึง นอกจากนั้นในระบบบัญชีแยกประเภทยังมีส่วนของการเก็บข้อมูล เพื่อทำการตรวจสอบ (Audit) ข้อมูลการทำงาน หากผู้ตรวจสอบต้องการทำการตรวจสอบข้อมูลบัญชีแยกประเภทสามารถทำได้โดยเข้าสู่หน้าจอ Audit Trail Report ซึ่งเก็บประวัติการทำงานของ User ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

 
 
 

Related Post

Leave a Comment