ใครคือผู้ตรวจรับสินค้า

 

บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ควบคุมคลังสินค้าจะทำการตรวจรับสินค้าตามใบรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ โดยที่บันทึกรับสินค้า และเคลื่อนย้ายสินค้าที่ตรวจรับไปยังตำแหน่งที่เก็บสินค้า

 

 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

 

Performance Criteria

 

1. ตรวจรับสินค้าตามใบรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ

 

   1. เอกสารนำส่งสินค้ามีการตรวจสอบรายละเอียดวัน เวลา ได้อย่างถูกต้อง 

  2. สินค้าที่ส่งมอบมีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 

  3. สินค้ามีการตรวจสอบปริมาณชนิด และความเสียหายของสินค้า ตามที่กำหน

ดในเอกสารได้อย่างถูกต้อง

 

  4. ตรวจสอบความตรงกันของสินค้าเมื่อเทียบกับเอกสารการสั่งซื้อ

 

2. บันทึกการรับสินค้า

 

   

   1.  ข้อมูลการตรวจรับสินค้ามีการบันทึกการรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง 

  2. ข้อมูลรายการสินค้ามีการบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องง่ายต่อการใช้งาน

 

3. ขนถ่ายสินค้าที่ตรวจรับเข้าสู่ตำแหน่งที่เก็บสินค้า

 

 

   1. สินค้ามีการขนถ่ายเข้าสู่ตำแหน่งที่เก็บได้อย่างถูกต้อง 

  2. วัสดุ สินค้า และพาเลทได้รับการติดฉลากอย่างถูกต้องและเป็นระบบ

 


โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
 
 

   

Related Post

Leave a Comment