โปรแกรม ERP นั้นไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง โปรแกรมเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น”

 

นี่คือหัวใจหลักของการ Implement ระบบ ERP ให้ประสบความสำเร็จ

 

หากเราทำการเชื่อมโยงการบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพ ดังภาพ

                   
โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
 


 

เราจะเห็นว่า กิจกรรมเริ่มต้นของการจัดการในองค์กรคือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นระเบียบเรียบร้อย (วินัย) ในองค์กรเสียก่อน จากนั้นจึงนำไปสู่กิจกรรมอื่นๆที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น

 

 

ERP = Enterprise Resource Planing หมายถึงการเอาทรัพยากรในองค์กรมาวางแผนการใช้งานอย่างเหมาะสม ดังนั้นจุดแรกเริ่มของการที่มีแนวคิดในการทำระบบ ERP มาใช้องค์กรนั้นคือ องค์กรต้องมีความเป็นระบบระเบียบมาแล้วระดับนึง และเอาระบบมาควบคุมกระบวนการทำงานให้เป็นระเบียบ และ นำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการใช้งานให้เหมาะสม

 

 

ในหลายๆงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ Implement ระบบ ERP พบว่า อัตราส่วนความสำเร็จในการขึ้นระบบ ในองค์กรไม่มีความเป็นระเบียบ จะ น้อยกว่า องค์กรที่มีความเป็นระเบียบ อย่างมีนัยยะ

แล้วอะไรคือความเป็นระเบียบ???

 

โดยเบื้องต้นคือ มีกฏเกณฑ์ มีการจัดเก็บเอกสาร หรือข้อมูล มีกระบวนการ การทำงานที่ชัดเจน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะมีเป็นเบื้องต้นก่อนจะลงทุนระบบ ERP

 

*** หมายเหตุ ในปัจจุบันนี้เราอาจจะเริ่มต้นจากระบบบัญชี (โปรแกรมบัญชี) ก่อนก็ได้ครับ เพราะเป็นสิ่งที่ง่าย – กระบวนการเอกสารเกิดหลังจากกิจกรรมไปแล้วเอามาบันทึกย้อนหลัง

 

แล้วจึงค่อยมากกำหนดมาตรกฐานการทำงานกันไประหว่างดำเนินกิจการไปก็ได้ พอสักพักรู้สึกว่าเราทำงานเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและมีการจัดเอกสารได้ระดับนึงแล้ว ค่อยมาพัฒนาเป็นระบบ ERP ก็ได้ (เราจะรู้ได้เองครับว่า โปรแกรมบัญชีที่เรามีอยู่เริ่มจะไม่ตอบความต้องการของเราได้แล้ว

การขึ้นระบบ ERP โดยมากเราจะหลักๆเน้น 3 ส่วนประกอบด้วยกันคือ

 

1. ข้อมูลนำเข้า เช่นรหัสบัญชี รหัสสินค้า รหัสลูกค้า รหัสผู้จำหน่าย รหัส BOM อะไรพวกนี้เป็นต้น

 

2. กระบวนการธุรกิจที่ชัดเจน และแบบฟอร์มเอกสารในแต่ละกระบวนการธุรกิจ

 

3. บทบาท และ หน้าที่ของบุคลากรในองค์กร เช่นใครทำหน้าที่ใดต้องออกเอกสารใด ใครอนุมัติ เป็นต้น

 

 

จากนั้นเป็นการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าและอบรมขึ้นระบบงาน พร้อมทั้งปรับรายงานต่างๆให้กับทางผู้ใช้งาน และ เชื่อมโยงการทำงานของบุคลากรเข้าสู่ระบบงาน


                                     

 

 
AccCloud.co Implement
 
 
 

 
 โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอนคือ

 
 

1. ค้นหาให้เจอก่อนว่า ERP ตัวนี้จะนำเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอะไร

 
 

2. กำหนด Scope งานให้ชัดเจน

 
 

3. นำเข้าข้อมูล

 
 

4. ปรับระบบให้สอดคล้องกับองค์กร

 
 

5. ทดสอบ และ นำไปใช้งานจริง

 
 

 

*** โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมที่มีจุดเริ่มต้นมากจากโปรแกรมบัญชี และ ถูกพัฒนาต่อยอดมาสู่ระบบ ERP ที่เน้นด้านอุตสาหกรรมการผลิต และ บริการเป็นหลัก ดังนั้นผู้ใช้งานโปรแกรมบัญชี AccCloud.co หากวันนึงธุรกิจจะต้องปรับตัวให้ไปใช้ระบบ ERP ตัวโปรแกรมสามารถรองรับได้ในทันทีไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนโปรแกรมใหม่

 

 
 

Related Post

Leave a Comment