การผลิตแบบ Just In Time, JIT คือ การที่ชิ้นส่วนที่จำเป็นเข้ามาถึงกระบวนการผลิตในเวลาที่จำเป็นและด้วยจำนวนที่จำเป็นหรืออาจกล่าวได้ว่า JIT คือ การผลิตหรือการส่งมอบ “ สิ่งของที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ด้วยจำนวนที่ต้องการ” ใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นเครื่องกำหนดปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ    

  

                   
โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
 
 

 
 


วัตถุประสงค์ของการผลิตแบบทันเวลาพอดี 

1. ควบคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดหรือให้เท่ากับศูนย์ ( Zero inventory ) 

2. ลดเวลานำหรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิต ( Zero lead time ) 

3. ขจัดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต ( Zero failures ) 

4. ขจัดความสูญเปล่าในการผลิต ( Eliminate 7 Types of Waste ) ดังต่อไปนี้ 

– การผลิตมากเกินไป ( Overproduction ) : ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ถูกผลิตมากเกินความต้องการ 

– การรอคอย ( Waiting ) : วัสดุหรือข้อมูลสารสนเทศ หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวหรือติดขัดเคลื่อนไหวไม่สะดวก – การขนส่ง ( Transportation ) : มีการเคลื่อนไหวหรือมีการขนย้ายวัสดุในระยะทางที่มากเกินไป 

– กระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ ( Processing itself ) : มีการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น 

– การมีวัสดุหรือสินค้าคงคลัง ( Stocks ) : วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีเก็บไว้มากเกินความจำเป็น 

– การเคลื่อนไหว ( Motion ) : มีการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นของผู้ปฏิบัติงาน 

– การผลิตของเสีย ( Making defect ) : วัสดุและข้อมูลสารสนเทศไม่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ

 

ผลกระทบจากการผลิตแบบทันเวลาพอดี 

1. ปริมาณการผลิตขนาดเล็ก ( Small lot size ) ระบบ JIT จะพยายามควบคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดเพื่อไม่ก่อให้เกิดต้นทุนในการจัดเก็บและต้นทุนค่าเสียโอกาส 

2. ระยะเวลาการติดตั้งและเริ่มดำเนินงานสั้น ( Short setup time ) ผลจากการลดขนาดการผลิตให้เล็กลง ทำให้ฝ่ายผลิตต้องเพิ่มความถี่ในการจัดการขึ้น 

3. วัสดุคงคลังในระบบการผลิตลดลง ( Reduce WIP inventory ) เหตุผลที่จำเป็นต้องมีวัสดุคงคลังสำรองเกิดจากความไม่แน่นอน ไม่สม่ำเสมอที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต

4. สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้อย่างทั่วถึง

 

 

โปรแกรมบัญชี ทั่วไปจะไม่มีทางทราบถึงการผลิตแบบ JIT ได้เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีจะเกิดขึ้นหลังจากเกิดการรับ – เบิก ไปแล้ว นั่นจะทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาวางแผนได้ โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ทราบถึงปัญหาข้อนี้เป็นอย่างดีในภาคการผลิต เราจึงได้ออกแบบระบบมาเพื่อใช้ในการวางแผนวัตถุดิบแบบ JIT ในโปรแกรม

 

 

ที่มา โปรแกรมบัญชี AccCloud.co www.acccloud.co

 

 

 
 

Related Post

Leave a Comment